Algemene voorwaarden en reglement. 

Alert & Safe Israeli Self-Defense & Combat Systems, lees verder A&S.

Lees voor u zich inschrijft onderstaande richtlijnen betreffende het lidmaatschap goed door. Indien u inschrijft met het inschrijfformulier van A&S, verklaart u akkoord te gaan met onderstaande richtlijnen van A&S en verklaart u zich hieraan te houden.

1.Algemeen:
1.1 Voor deelname aan de volwassen trainingen, cursussen, seminars van A&S geldt de minimum leeftijd van 13 jaar en goedkeuring door ouders en of verzorgers tot volwassen leeftijd (18 jaar). De kindertrainingen zijn voor kinderen van 9 t/m 13 jaar met goedkeuring van ouders of verzorgers.
1.2 Het lid van A&S verklaart geen antecedenten te hebben bij Justitie. Indien A&S hierom verzoekt dient het lid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te tonen aan A&S. Aan het verkrijgen van een VOG kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de het lid komen. Voor leden die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt het verzoek te tonen bewijs van goed gedrag niet.
1.3 Het is het lid verboden om de geleerde technieken zelf te gaan onderwijzen aan anderen
1.4 Onbedwongen agressie, zowel tijdens trainingen als ook in andere situaties, wordt niet getolereerd.
1.5 Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs te komen trainen.
1.6 De geleerde technieken worden uitsluiten in noodsituaties (zelfverdediging) of ter verdediging van derde, in alle situaties dient het toe passen van de technieken proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van de technieken voor verkeerde doeleinde (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van A&S en verliest de registratie van levels en instructeurs titels.
1.7 Bij constatering van diefstal of vernieling wordt altijd direct aangifte gedaan bij de politie.
1.8 A&S behoudt zich het recht het lid die niet aan bovengenoemde punten dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens als na de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan resulteren in eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap.
A&S houd zicht het recht voor personen te wijgeren tot lidmaatschap.
1.9 Wanneer blijkt dat het lid onjuiste gegevens over lid 1.1/1.3 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
1.10 A&S gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens
zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

2. Betalingen en voorwaarden trainingen, seminars, en bij A&S bestelde product(en):
2.1 Betalingen trainingen geschieden via automatisch incasso.
2.2 De incasso zal op de 1e van de maand plaats vinden. Indien de automatisch incasso niet uitvoerbaar is zal er € 10,00 administratie kosten in rekening gebracht worden.
2.3 Bij inschrijving voor training is men € 20,00 inschrijfgeld verschuldigd. Schrijft u na uitschrijving zich weer overnieuw in dan betaald u slechtst € 12,50 inschrijfgeld. Men is pas ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan aan A&S.
2.4 De workshop en/of cursussen dienen bij aanvang van de eerste les contant betaald te worden of één week voor aanvang overgemaakt te zijn op de bankrekening van A&S.
2.5 Wanneer de betalingsincasso door welke reden dan ook niet mogelijk is, zal A&S u hierover op de hoogte brengen, u kunt dan bij de eerst volgende les contant betalen of de betaling direct overmaken op de bankrekening van A&S. De betaling dient wel voor de 15de van de maand door ons zijn ontvangen. Als u niet contant betaalt of direct de betaling overmaakt zullen wij overnieuw overgaan tot incasso en zullen er € 10,00 euro administratie- en bankkosten in rekening worden gebracht. Volgt hierna nog geen betaling dan ontvangt u weer een herinnering tot betaling gevolgd door incasso. Bij elke incasso die wij overnieuw moeten inzetten na het niet kunnen incasseren bij uw bank om welke reden dan ook zullen wij u € 10,00 administratie- en bankkosten in rekening brengen. Na de tweede herinnering zal A&S de inning uit handen geven en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van het in gebreke zijnde lid komen. Bij geen betaling zullen wij u niet toelaten tot onze trainingen.
2.6 De contributie dient ook voldaan te worden indien het lid om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt.
2.7 De overeenkomst wordt gedaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
Opzeggen van het lidmaatschap van A&S moet schriftelijk tenminste 1 maand van te voren, wij houden ons aan de wettelijke regels die gelden voor opzegging voor lidmaatschap van sportscholen, dit houd in: opzegtermijn wordt vanaf de dag van opzegging gerekend, en niet per de eerste van de eerstvolgende maand of iets dergelijks. Zegt u op 15 april op, dan eindigt het contract op 15 mei en niet pas op 1 juni, wel zullen wij de lessen nog in rekening brengen tot 15 mei en niet tot 1 mei. Opzegging kan alleen schriftelijk of via e-mail aan info@kalah.nl ander vormen van opzegging worden niet geaccepteerd.
Het is niet mogelijk tijdelijk uw lidmaatschap stop te zetten.
2.8 Seminars bij A&S dienen betaald te worden volgens de regels van het betreffende seminar. Bij afzegging voor welke reden dan ook zal er geen geld geresoneerd worden, tenzij A&S het seminar door A&S af gezegd wordt, dit geld ook voor cursussen en workshops.
2.9 A&S is op geen enkele wijze aansprakelijk voor seminars, cursussen en of workshops georganiseerd door derde die gevolgd worden door de leden van A&S. Ook al zal het geld voor de seminar, cursussen en of workshop wel door A&S geïnd worden.
2.10 Sommige trainingsmaterialen kunnen bij A&S worden aangeschaft deze dienen contant betaald te worden.
2.11 Zelf trainingsmaterialen aanschaffen mag altijd maar om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u aan om eerst met A&S te overleggen om zo teleurstelling achteraf te voorkomen omdat wij ons het recht voorhouden deze afkeuren om mee te trainen bij A&S.
2.12 Gezinskorting wordt berekend vanaf inschrijving van 3 personen of meer van één gezin. Komt het aantal deelnemers van dat gezin weer onder de 3 door bijvoorbeeld uitschrijving van 1 of meerdere gezinsleden vervalt de gezinskorting voor de nog ingeschreven gezinsleden.

3. Trainingen:
3.1 A&S geeft KALAH Israeli Combat / self-defense trainingen.
Op donderdag van 19:00 tot 20:00 kindertraining en van 20:00 tot 21:30 training voor volwassenen.
Tenzij anders aangegeven in de agenda van onze websites www.kalah.nl of  www.alertensafe.nl onder agenda.
A&S houd zich het recht voor deze dagen en tijden te wijzigen dit zullen wij ook tijdig vermelden op de websites.

4. Voorziening en aanschaf oefen wapenset:
4.1 Voor de cursussen en bedrijfstrainingen kunnen de materialen om mee te trainen geleend worden bij A&S.
4.2 Voor diegene die deelneemt aan de training is verplicht om na 1 maand zijn eigen oefen wapenset (pistool rubber kleur geel en een mes rubber) aan te schaffen. Een dringend advies is om een tok (kruisbeschermer). Gebitsbeschermer en een veiligheidsbril aan te schaffen en te dragen.

5. Vakantie:
5.1 Vakanties zijn verrekend in de contributie en worden vast gesteld door A&S en zullen tijdig te vinden zijn in onze agenda op onze websites www.kalah.nl.
5.2 Tijdens de zomervakantie kunnen wij gebruik van een vakantie App. Deze is nog in test fase en hierover kunnen geen rechten ontleed worden.
Wij zullen u hier tijdig over informeren en de spelregels hierover delen.

6. Kleding, Bescherming en trainingsmaterialen:

6.1 Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken T-shirts, sweaters, vesten of hoodies met logo van KALAH of A&S te dragen tijdens onze trainingen en georganiseerde evenementen.
6.2 kledingadvies en regels. kleding die gemakkelijk zit, trainingsbroek en een KALAH T-shirt, zaalsportschoenen die geen strepen achterlaten op de vloer (NON-MARKING) B.V. worstelschoenen of fitness schoenen, kleding zonder scherpe delen waaraan men zich kan verwonden en mouwen en broekspijpen niet opgerold.
6.3 A&S adviseren u tijdens de trainingen een gebitsbeschermer en een kruisbeschermer (tok) te dragen, voor vrouwen bestaan er borstbeschermers die gedragen kunnen worden. Wij adviseren u geen dure kleding te dragen tijdens de trainingen, en denk aan een sportbril of oude bril, misschien zijn dagcontactlenzen een oplossing tijdens de trainingen zie lid 7.6 / 7.7.
6.4 Oefenwapens en stoot/trapkussens en helm worden door A&S verzorgd. Het is na goedkeuring van de instructeur toegestaan om eigen oefenmateriaal en oefenwapens te gebruiken.
6.5 wilt u arm en/of beenbeschermers en/of MMA handschoenen gebruiken dient u deze zelf aan te schaffen.

7. Eigen Risico en aansprakelijkheid:

7.1 Er zijn geen medische bezwaren, op grond waarvan u deze sport niet zou mogen beoefenen.
7.2 U volgt onze trainingen geheel voor eigen risico; A&S wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, blessures, of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis.
7.3 A&S is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
7.4 A&S heeft een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf bij Univé en houd zich strikt aan het algemeen en speciaal reglement dat van toepassing is op deze verzekering.
7.5 Na het vast stellen van de schade en taxatie door Univé, kan er op geen enkele wijze meer aanspraak gemaakt worden voor schade vergoeding bij A&S, dan getaxeerd en uitgekeerd door Univé. A&S zal zich te allen tijde conformeren met de taxaties en/of vergoeding gedaan door Univé.
7.6 Bij schade verhaal is er een eigen risico van €250,00 per schade die voor rekening komt van de student.
7.7 A&S raad iedere student aan een WA verzekering af te sluiten.
7.8 blessures en/of letsel die opgelopen wordt door het niet dragen van de voorgeschreven en geadviseerde veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen val volledig voor eigen risico van de deelnemers en de leerlingen.
7.9A&S wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, blessures, of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis als leerlingen niet de opdrachten uitvoeren die gegeven worden door een van de A&S instructeurs, of de door A&S aangewezen persoon of personen. Mocht er toch een schade, een blessure of een ongeval ontstaan door aanwijzingen van een derde die niet door A&S is aangewezen, zal alle hieruit vloeiende schade en kosten verhaald worden op die gene die opdracht gegeven heeft of geïnstrueerd heeft, dit geld ook als de door A&S aangewezen persoon technieken onderwijs die niet van KALAH of A&S zijn, tevens behouden wij ons het recht voor diegene die zich niet aan deze regels houd per direct het lidmaatschap op te zeggen.

8. Huisregels:

8.1 Men dient zich aan de huisregels te houden.

•Bij calamiteiten dient men de instructies van de instructeur/BHVer op te volgen.
•De instructies van de instructeur (s) of assistent-instructeur dienen strikt te worden opgevolgd.
•Uw mobiletelefoon dient uitgeschakeld te zijn tijdens de training, tenzij u toestemming hebt van de instructeur om hem aan te hebben tijdens de trainingen.
•Het is niet toegestaan te eten in de trainingslocatie, drinken is tijdens de trainingen toegestaan.
•Het is verboden te roken in en om de trainingslocatie.
•Wij vragen u uitdrukkelijk om te zorgen voor schone NON-MARKING schoenen te dragen, schone kleren en een goede lichaamshygiëne (niet ten laatste uit respect voor uw medesporters).
•Lange haren dienen te worden samengebonden met een elastiek zonder scherpe of harde delen, nagels van de handen dienen kort geknipt te zijn.
•U draagt tijdens de trainingen geen sieraden of piercings.
•Er bevinden zich geen andere personen op de vloer dan leden en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen. Bezoekers dienen rustig op de trappen plaats te nemen.
•Oefenmaterialen worden alleen gebruikt op aanwijzing van de instructeur en worden na de training weer terug geplaatst op de daar voor bedoelde plaats.
•Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
•Bitje uit als je iemand aanspreekt.
•Toon respect voor je trainingspartner en leef de gedragsregels na.
•Oefenen doe je met diegene die jou uitnodigt of als partner toegewezen wordt.
•Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
•Wondjes worden voor de training goed verbonden, en tijdens de training op gelopen wondjes direct laten verbinden door de instructeur. men dient de instructeur direct veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bv.oude blessures, hoofdpijn, misselijkheid, pijn op de borst enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor uw eigen veiligheid.
•We verlaten de zaal/training pas na goedkeuring van de instructeur.

Draag tijdens de training en seminars ALTIJD de geadviseerde beschermingsmiddelen en volg altijd de draag adviezen en veiligheids adviezen van de instructeurs op. Doet u dit niet dan draag u zelf alle risico’s op letsel en/of schade ZELF. Wij zullen iedere schade en/of letsel afwijzen.

Draag altijd een tok (kruisbeschermer) en bitje (gebitsbeschermer) en veiligheidsbril, tijdens de training en lessen !

9: Alert & Safe.

9.1 Gebruik maken van het logo, naam en technieken zijn zonder toestemming van Alert & Safe is verboden.
9.2 Het is verboden om de technieken uit het curriculum van de instructeur over te schrijven, te kopiëren of te fotograferen.
9.3 Het nemen van foto’s en maken van filmpjes is slechts toegestaan na toestemming van de instructeur.
9.4 Het is ten strengste verboden filmopnamen te maken van de technieken.

10: Overige:

10.1 A&S behoud zich het recht voor de trainings/les tijden aan te passen. En de leden hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
10.2 A&S behoud zich het recht voor de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) te wijzigen, maar zal dit indien nodig aangeven in de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S).
10.3 Een ieder de zich inschrijft bij A&S dient kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) en verklaard bij het tekenen van het inschrijfformulier/lidmaatschap van A&S akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en reglement van Alert & Safe (A&S) en zich hieraan te houden.

11: Aanvulling op het reglement voor kinderen training bij KALAH the Netherlands:

11.1 Vanaf de leeftijd van 9 t/m 13 jaar zijn kinderen van harte welkom tijdens de kindertraining.
11.2 Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich strikt aan de aanwijzingen en instructies van de instructeurs houden, is dit niet zo dan zullen wij gepaste maatregelen treffen.
11.3 Tijdens de trainingen mag er alleen water gedronken worden dus GEEN, redbull, Powerdrank en sportdranken.
11.4 Ouders brengen één van de chief instructeurs op de hoogt over eventuele medische zaken die betrekking kunnen hebben op het gedrag of gezondheid van het kind. Wij garanderen u dat wij dit diskreet vertrouwelijk houden.
11.5 I.v.m. de veiligheid moeten de ouders kinderen tot binnen brengen, zij kunnen dan maximaal 10 min kijken, dit omdat kinderen zich anders niet vrij kunnen voelen. Na de training worden de kinderen opgehaald door de ouders of verzorgers, wordt het kind of kinderen opgehaald door een derde moet deze zich bij ons even aanmelden. Één van de instructeurs brengt de kinderen naar de ontvangsthal van de school, dit is bij de balie. Daar worden de kinderen dan overgedragen aan de ouders. Mag het kind/kinderen wel op eigen gelegenheid komen en naar huis gaan dan moeten wij daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.
11.6 Mochten wij op een andere lokatie trainen dan de onze dan zullen wij een beroep willen doen op de ouders of verzorgers voor vervoer. Denkt u dan wel aan een inzittende verzekering op uw voertuig.
11.7 Wij houden ons het recht voor om ten alle tijden een leerling te weigeren of om het lidmaatschap te beëindigen, dit doen wij natuurlijk altijd met opgaven reden.

Hoe gaan we van start?
Het welzijn van leerlingen staat bij ons bovenaan, alvorens jongeren bij ons komen trainen zullen wij samen met een van de ouders of verzorgers een gesprek hebben, hierna kan er deelgenomen worden aan een gratis proefles.
Soms geven wij afhankelijk van het gesprek en fysieke en mentale gesteldheid van de jongere een advies om samen met één van de ouders of verzorgers te komen trainen.
Na een tijd bij ons getraind te hebben zullen we samen met de leerling en de ouders/verzorgers een evaluatie moment plannen, tijdens deze evaluatie zullen wij een advies uitbrengen, soms kan dit ook een dwingend advies zijn bijvoorbeeld om te stoppen met de trainingen. Dit kan zijn dat de jonge leerling de trainingen mentaal of fysiek niet aan kan of geven ze zelf aan dat het toch niet is wat ze verwacht hadden. Het kan ook zo zijn dat de jonge leerling zelfstandig mee gaat trainen zonder ouder, uit ervaring blijkt dat de ouder meestal ook lid blijft en dat er samen verder getraind wordt.

Bij KALAH the Netherlands (Alert & Safe) staat de leerling voorop inplaats van de hoeveelheid leerlingen.
Wij staan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Versie:12.10112018 kalah.nl